Logo HPC4Poland EDIH

Login

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie Centrum) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej projektu HPC4Poland EDIH (hpc4poland.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu HPC4Poland EDIH (hpc4poland.pl), którego Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe (PCSS) jest Koordynatorem.

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • niektóre elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski w nawigacji głównej, nie posiadają dostępnej cyfrowo nazwy;
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika, takie jak odnośniki, nie posiadają widocznych styli fokusu;
 • nie wszystkie elementy nawigacyjne serwisu są dostępne z wykorzystaniem klawiatury;
 • część zdjęć oraz ilustracji nie posiada opisu alternatywnego;
 • nie wszystkie treści są dostępne cyfrowo z użyciem czytnika ekranowego;
 • część zamieszczonych podstron wykazuje błędy lub ostrzeżenia walidatorów WCAG, które mogą sprawiać problem dla alternatywnego sposobu przeglądania treści serwisu.
 • elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony.
 • wiele treści na stronie nie posiada dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • niektóre odnośniki w serwisie są wyróżnione tylko kolorem.
 • niektóre treści na stronie nie są opisane poprawnymi elementami HTML.
 • odnośniki w serwisie, które otwierają się w nowym oknie, nie są wyróżnione.
 • nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • niektóre elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie posiadają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą.
 • niektóre bloki tekstu wyglądające jak listy elementów nie są zdefiniowane jako takie w kodzie HTML.
 • nie wszystkie nagłówki posiadają logiczną strukturę.
 • na stronie występują przestarzałe elementy kodu.

 

Najpóźniej do 2024.12.31 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2024-01-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-22.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest ………. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: ……………… Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

W zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej budynków Poznańskiego Centrum Superkomputerowo‑Sieciowego (PCSS) można znaleźć na stronie: https://www.pcss.pl/deklaracja-dostepnosci-architektonicznej/.

pl_PL